Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

weightlessness
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarabarbarowy rabarbarowy
weightlessness
2465 850d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
weightlessness
0943 3f94 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream

July 09 2015

weightlessness

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamadadream madadream
weightlessness
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamadadream madadream
weightlessness
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

July 03 2015

weightlessness
weightlessness
To, co jest prawdziwe nie potrzebuje rozgłosu.
Reposted fromolass olass viamadadream madadream
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viamadadream madadream
weightlessness
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viamadadream madadream
weightlessness
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
Reposted fromlittle-things little-things viamadadream madadream
weightlessness
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamadadream madadream
weightlessness
4930 90c4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
weightlessness
2365 7f59
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
weightlessness
Możesz kochać twoją matkę z całego ser­ca i twoją żonę, i two­je dzieci. Zdumiewające jest to, że dając całe swe ser­ce jed­nej oso­bie, nie mu­sisz przez to da­wać mniej in­nej. Wręcz prze­ciw­nie, każda z nich ot­rzy­muje więcej. Bo jeśli kochasz tyl­ko swo­jego przy­jaciela i ni­kogo więcej, siłą rzeczy ofiaru­jesz mu ser­ce dość ubo­gie. Zys­kałby, gdy­byś ofiaro­wał ser­ce także innym. 
— Anthony de Mello
Reposted fromraindrops raindrops viaNoCinderella NoCinderella
weightlessness
weightlessness
2719 70a7
Reposted fromvs vs viaarrependimento arrependimento
weightlessness
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaarrependimento arrependimento
weightlessness
4881 d741 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl